GALERIA LABIRYNT

 

aktualności

wydarzenia 2011

warsztaty

wydawnictwa

kolekcja

archiwum

sprzedaż

kontakt

 

 

 

O GALERII

 

Program artystyczny Galerii Labirynt realizowany jest w dwóch galeriach:

Galeria Labirynt 2 o powierzchni 41 m²

ul.Grodzka 3

Galeria Labirynt 1 o powierzchni 120 m²

ul.Grodzka 5a (IIp.)

Dyrektor: Waldemar Tatarczuk  

Czynne: wtorek – niedziela, godz. 12.00 – 19.00

Bilet normalny: 5 zł

Bilet ulgowy: 2 zł

Bilety ulgowe (za okazaniem stosownych dokumentów) przysługują: uczniom szkół podstawowych i ponadpodstawowych, studentom (studiów dziennych, zaocznych, wieczorowych i doktoranckich), emerytom, rencistom i inwalidom, żołnierzom służby cywilnej WP, nauczycielom szkół podstawowych i ponadpodstawowych, wychowawcom placówek opiekuńczo-wychowawczych, oświatowo-wychowawczych i resocjalizujących działających w Polsce artystom, plastykom i fotografikom, posiadaczom karty Klubu Euro<26, Zasłużonym Działaczom Kultury, członkom Towarzystwa Zachęty Sztuk Pięknych Lublinie.

Bilety bezpłatne (za okazaniem stosownych dokumentów) przysługują: studentom wyższych szkół plastycznych, uczniom liceów plastycznych, studentom historii sztuki, grupom szkolnym, nauczycielom i przewodnikom PTTK, członkom Stowarzyszenia Historyków Sztuki, członkom organizacji ICAM, ICOMOS i AICA, pracownikom muzeów i narodowych oraz państwowych galerii sztuki, emerytom i rencistom BWA/Galeria Labirynt, dziennikarzom, dzieciom do lat 7, osobom odznaczonym Orderem Orła Białego lub Orderem Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej, odznaką honorową „Zasłużony dla Kultury Polskiej”, „Zasłużony dla Kultury Narodowej”, osobom bezrobotnym.

 

Galeria Labirynt organizuje wystawy i inne prezentacje sztuki współczesnej. Współpracujemy i prowadzimy wymianę wystaw z innymi galeriami w kraju i zagranicą o podobnym profilu artystycznym. Posiadamy kolekcję dzieł sztuki współczesnej. Regularnie organizujemy spotkania, wykłady i dyskusje poświęcone zagadnieniom sztuki współczesnej.

Wydawane publikacje wynikają z realizacji programu wystawienniczego i promocyjnego. Gromadzimy wydawnictwa oraz dokumentację fotograficzną i audiowizualną z naszej działalności. Posiadamy bibliotekę ze zbiorem książek, katalogów, czasopism oraz foto i video z terenu całego kraju i zagranicy. Materiały archiwalne i publikacje udostępniane są wszystkim osobom zainteresowanym.

Realizowany w Galerii Labirynt program artystyczny został ukształtowany w I połowie lat siedemdziesiątych XX wieku. Wywodzi się z dwóch koncepcji artystycznych: sztuki analitycznej i sztuki konceptualnej. Wszelkie zmiany, jakie zachodziły i zachodzą w preferowanym programie wynikają przede wszystkim z aktywności sztuki w jej obszarze. Sztuka jest bowiem ciągłym procesem intelelektualnym, zakorzenionym w tradycji i kulturze, zdolnym do stałego samoodradzania się, niezależnym od stale zmieniającego się czasu, a tylko z nim współistotnym, niezależnym od nikogo i od niczego bytem samym w sobie o sile ingerencji zarówno w istotę własną, jak i w zjawiska jej współczesne, wyraża się więc środkami artystycznymi właściwymi dla swojego czasu.

Do końca 2004 r. istniała Galeria Stara, o powierzchni 226 m² mieszcząca się w budynku przy ul. Narutowicza 4. Pod tą nazwą działała od 1987 r., posiadała jednak tradycję sięgającą lat trzydziestych XX w., kiedy z inicjatywy Lubelskiego Związku Pracy Kulturalnej powstał Dom Pracy Kulturalnej. Dom zbudowany został z funduszy społecznych. Mieściły się w nim trzy sale wystawowe przeznaczone dla Towarzystwa Propagandy Sztuki, podniesionego w 1938 r. do rangi Instytutu Propagandy Sztuki. Pierwsze wystawy odbyły się w początkach 1939 r. Po wojnie galeria wznowiła swoją działalność już jako galeria powstałego wówczas BWA. Galeria Stara była miejscem wielu wystaw indywidualnych i zbiorowych artystów polskich, także środowiska lubelskiego oraz artystów zagranicznych. Działalności wystawienniczej towarzyszyły wykłady i spotkania z historykami i teoretykami sztuki. W chwili obecnej sala przy ul. Narutowicza przeszła pod zarząd Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. Łopacińskiego.