ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

 

Galeria Labirynt w Lublinie, ul. Grodzka 5a, 20-112 Lublin zaprasza do składania ofert cenowych na remont pomieszczeń galerii wystawienniczej w budynku Galerii Labirynt przy ul. Grodzkiej 5a w Lublinie.

 

Oferta powinna obejmować całość zleconych usług tj. obejmuje: dostawę i montaż stolarki. Szczegółowy zakres robót określa dokumentacja:

a) projekt budowlany stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego zaproszenia

b) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót stanowiący załącznik nr I-2 do niniejszego zaproszenia

c) przedmiar robót stanowiący załącznik nr I-3 do niniejszego zaproszenia.

 

Prace będą prowadzone w obiekcie czynnym, zlokalizowanym przy ul. Grodzkiej 5a, który jest wpisany do rejestru zabytków województwa lubelskiego.

Zaleca się, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej na terenie, gdzie mają być prowadzone roboty oraz uzyskał na swoją odpowiedzialność i ryzyko wszelkie istotne informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty cenowej. Wizja lokalna zostanie przeprowadzona na koszt własny i ryzyko Wykonawcy.

 

Sposób obliczania ceny

Cenę ryczałtową należy obliczyć w oparciu o dokumentację. Załączony przedmiar robót należy traktować jako materiał pomocniczy. Zamawiający dopuszcza możliwość negocjacji treści oferty. Ustalona ostatecznie w umowie cena ma charakter stały i niezmienny niezależnie od rozmiarów robót budowlanych i kosztów ponoszonych przez wykonawcę podczas ich realizacji.

Oferta musi zawierać ostateczną sumaryczną cenę obejmującą wszystkie koszty związane z realizacją zadania niezbędne do jego wykonania z uwzględnieniem wszystkich opłat i podatków (w tym podatek VAT w wysokości 23 % – dotyczy podmiotów będących płatnikiem podatku VAT), w szczególności:

a) koszty związane z realizacją zamówienia wynikające wprost z dokumentacji;

b) koszty robót przygotowawczych (zagospodarowania placu budowy, utrzymania zaplecza budowy, ogrodzenia placu budowy, dozór budowy i ubezpieczenie budowy, uporządkowanie placu budowy i zaplecza łącznie z przywróceniem terenu do stanu poprzedniego);\

c) koszty przygotowania dokumentacji powykonawczej;

d) koszty wszelkich niezbędnych pomiarów i badań laboratoryjnych;

e) należny podatek VAT.

           

Przed sporządzeniem oferty zaleca się zapoznać się z obiektem - dokonać wizji lokalnej, dokumentacją oraz wykorzystać wszelkie środki mające na celu ustalenie wynagrodzenia.

Obliczenia należy dokonać z dokładnością do pełnych groszy (z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, zarówno przy kwocie netto, VAT i brutto), przy czym końcówki poniżej 0,5 grosza pomija się, a końcówki 0,5 grosza i wyższe zaokrągla się do 1 grosza.

Cenę oferty należy podać netto i brutto z uwzględnieniem podatku od towarów i usług (VAT). Do porównania ofert Zamawiający przyjmuje cenę brutto za całość zamówienia w odniesieniu do podatników będących podatnikiem podatku od towarów i usług, w pozostałych przypadkach porównywana będzie cena netto.

Cenę oferty należy umieścić w formularzu ofertowym wg załączonego druku – załącznik nr I-5

Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

Skutki finansowe jakichkolwiek błędów w przeprowadzonej przez Wykonawcę kalkulacji obciążają wyłącznie Wykonawcę.

Zamawiający informuje, że  z wykonawcą, który zaoferuje najniższą cenę, zostanie zawarta umowa na realizację przedmiotowego zamówienia. Termin związania ofertą wynosi 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert.

 

Termin realizacji zamówienia.

Termin wykonania zamówienia:

1) termin przekazania placu budowy wraz z pozwoleniem na budowę, dziennikiem budowy - w terminie do 10 października 2011r.;

2) termin rozpoczęcia robót - zgodny z dniem przekazania placu budowy;

3) termin zakończenia robót –  30-11-2011r.

 

Opis sposobu przygotowania oferty.

 Do formularza ofertowego tj. oferty Wykonawcy należy dołączyć:

1 Aktualny odpis z właściwego rejestru albo zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej.

2 Pełnomocnictwo do występowania w imieniu wykonawcy, w przypadku gdy dokumenty składające się na ofertę podpisuje osoba nie uprawniona do reprezentowania wykonawcy (zgodnie z odpisem z Krajowego Rejestru Sądowego lub z zaświadczeniem o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej).

3 Oświadczenie o posiadaniu uprawnień (wg załącznika nr 4).

4 Formularz ofertowy (wg załącznika nr I-5).

5 Karta gwarancyjna na roboty budowlane (wg załącznika nr I-6).

Załączniki do pobrania w biurze Galerii Labirynt, ul. Grodzka 5a, I piętro, poniedziałek - piątek, godz. 8-16.

 

UWAGA!!!!! Dokument wymieniony w punkcie 1 winien być załączony w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.

 

 

Ofertę należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem:

 

OFERTA

na remont pomieszczeń galerii wystawienniczej w budynku Galerii Labirynt przy ul. Grodzkiej 5a

w Lublinie.

 

Miejsce składania ofert:

Galerii Labirynt, ul. Grodzka 5 a, 20-112 Lublin, I piętro (biuro) w terminie do 28.09.2011 r. godz. 16.00

Osoby uprawnione do kontaktu:

Joanna Smagowska  - telefon 81-53-259-47  pon.- piątek godz.8-16

 

 

 

 


 

 

 

 

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

 

Galeria Labirynt w Lublinie, ul. Grodzka 5a, 20-112 Lublin zaprasza do składania ofert cenowych na remont pomieszczeń galerii wystawienniczej w budynku Galerii Labirynt przy ul. Grodzkiej 5a w Lublinie.

 

Oferta powinna obejmować całość zleconych usług tj. obejmuje: malowanie sali, cyklinowanie podłogi, malowanie krużganka i remont sanitariatów. Szczegółowy zakres robót określa dokumentacja:

a) projekt budowlany stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego zaproszenia

b) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót stanowiący załącznik nr II-2 do niniejszego zaproszenia

c) przedmiar robót stanowiący załącznik nr II-3 do niniejszego zaproszenia.

 

Prace będą prowadzone w obiekcie czynnym, zlokalizowanym przy ul. Grodzkiej 5a, który jest wpisany do rejestru zabytków województwa lubelskiego.

Zaleca się, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej na terenie, gdzie mają być prowadzone roboty oraz uzyskał na swoją odpowiedzialność i ryzyko wszelkie istotne informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty cenowej. Wizja lokalna zostanie przeprowadzona na koszt własny i ryzyko Wykonawcy.

 

Sposób obliczania ceny

Cenę ryczałtową należy obliczyć w oparciu o dokumentację. Załączony przedmiar robót należy traktować jako materiał pomocniczy. Zamawiający dopuszcza możliwość negocjacji treści oferty. Ustalona ostatecznie w umowie cena ma charakter stały i niezmienny niezależnie od rozmiarów robót budowlanych i kosztów ponoszonych przez wykonawcę podczas ich realizacji.

Oferta musi zawierać ostateczną sumaryczną cenę obejmującą wszystkie koszty związane z realizacją zadania niezbędne do jego wykonania z uwzględnieniem wszystkich opłat i podatków (w tym podatek VAT w wysokości 23 % – dotyczy podmiotów będących płatnikiem podatku VAT), w szczególności:

a) koszty związane z realizacją zamówienia wynikające wprost z dokumentacji;

b) koszty robót przygotowawczych (zagospodarowania placu budowy, utrzymania zaplecza budowy, ogrodzenia placu budowy, dozór budowy i ubezpieczenie budowy, uporządkowanie placu budowy i zaplecza łącznie z przywróceniem terenu do stanu poprzedniego);\

c) koszty przygotowania dokumentacji powykonawczej;

d) koszty wszelkich niezbędnych pomiarów i badań laboratoryjnych;

e) należny podatek VAT.

           

 

Przed sporządzeniem oferty zaleca się zapoznać się z obiektem - dokonać wizji lokalnej, dokumentacją oraz wykorzystać wszelkie środki mające na celu ustalenie wynagrodzenia.

Obliczenia należy dokonać z dokładnością do pełnych groszy (z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, zarówno przy kwocie netto, VAT i brutto), przy czym końcówki poniżej 0,5 grosza pomija się, a końcówki 0,5 grosza i wyższe zaokrągla się do 1 grosza.

Cenę oferty należy podać netto i brutto z uwzględnieniem podatku od towarów i usług (VAT). Do porównania ofert Zamawiający przyjmuje cenę brutto za całość zamówienia w odniesieniu do podatników będących podatnikiem podatku od towarów i usług, w pozostałych przypadkach porównywana będzie cena netto.

Cenę oferty należy umieścić w formularzu ofertowym wg załączonego druku – załącznik nr II-5

Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

Skutki finansowe jakichkolwiek błędów w przeprowadzonej przez Wykonawcę kalkulacji obciążają wyłącznie Wykonawcę.

Zamawiający informuje, że z wykonawcą, który zaoferuje najniższą cenę, zostanie zawarta umowa na realizację przedmiotowego zamówienia. Termin związania ofertą wynosi 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert.

 

Termin realizacji zamówienia oraz forma płatności.

Termin wykonania zamówienia:

1) termin przekazania placu budowy wraz z pozwoleniem na budowę, dziennikiem budowy - w terminie do 10 października 2011r.;

2) termin rozpoczęcia robót - zgodny z dniem przekazania placu budowy;

3) termin zakończenia robót –  31-10-2011 r.

 

Opis sposobu przygotowania oferty.

 Do formularza ofertowego tj. oferty Wykonawcy należy dołączyć:

1 Aktualny odpis z właściwego rejestru albo zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej.

2 Pełnomocnictwo do występowania w imieniu wykonawcy, w przypadku gdy dokumenty składające się na ofertę podpisuje osoba nie uprawniona do reprezentowania wykonawcy (zgodnie z odpisem z Krajowego Rejestru Sądowego lub z zaświadczeniem o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej).

3 Oświadczenie o posiadaniu uprawnień (wg załącznika nr 4).

4 Formularz ofertowy (wg załącznika nr II-5).

5 Karta gwarancyjna na roboty budowlane (wg załącznika nr II-6).

Załączniki do pobrania w biurze Galerii Labirynt, ul. Grodzka 5a, I piętro, poniedziałek - piątek, godz. 8-16.

 

UWAGA!!!!! Dokument wymieniony w punkcie 1 winien być załączony w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.

 

 

Ofertę należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem:

 

OFERTA

na remont pomieszczeń galerii wystawienniczej w budynku Galerii Labirynt przy ul. Grodzkiej 5a

w Lublinie.

 

Miejsce składania ofert:

Galerii Labirynt, ul. Grodzka 5 a, 20-112 Lublin, I piętro (biuro) w terminie do 28.09.2011 r. godz. 16.00

Osoby uprawnione do kontaktu:

Joanna Smagowska  - telefon 81-53-259-47 poniedziałek - piątek godz.8-16